Phần mềm kiểm soát ra vào

Phần mềm kiểm soát ra vào ZK Access 5.3 (C3 seri)

Phần mềm kiểm soát ra vào ZK Access 3.5 (InBio seri, C3 seri)

Phần mềm chấm công

Phần mềm chấm công ZKTimeNet 3.0 (09.2016) (K14, H8)

Phần mềm chấm công ZKTimeNet 3.0 (New) (WL10, WL30)

Phần mềm chấm công ZKTimeWeb 2.0 Trial 30 day ( Client-Server, New product 2017 support)

 Phần mềm chấm công WDMS (Client-Server)

Phần mềm quản lý khoá cửa

Phần mềm quản lý khoá cửa khách sạn HotelLock (Key active mail: support02@annhien.vn)

Phần mềm quản lý khoá cửa L4000, L5000